Wednesday, April 19, 2017

Minna no nihongo bài 9


Bài 9 – (だい)9 ()

文法(ぶんぽう)Ngữ pháp
Trợ từ trong trường hợp dùng để chỉ tính chất của sự vật sự việc hoặc dùng mô tả sự yêu, ghét…
Thường có mẫu câu như dưới đây:
 Đứng trước()き/(きら) để bổ nghĩa cho trong câu thể hiện quan điểm yêu, ghét.
 Mẫu câu:  Nがすきです。(tớ) thích N
      N(きら)いです。(tớ) ghét N
N là danh từ.
(Note tham khảo: vì Nhật là 1 xã hội luôn tôn trọng cái chung, tập thể luôn được đề cao, và cái tôi

Monday, March 27, 2017

Minna no nihongo Bài 8


Bài 8 – (だい) 8()

文法(ぶんぽう)Ngữ pháp
Tính từ gồm 2 loại:
Note: tớ dùng ký hiệu trong bài như sau:        (+): thể khẳng định
                                                                                   (-): thể phủ định
 Tính từ đuôi
(+) ~ です 
(-)  ~ じゃありません
: ví dụ:
大阪(おおさか)はにぎやかです。
Osaka thì náo nhiệt.
この(はな)はきれいですね。
Bông hoa này đẹp nhỉ.

Sunday, February 12, 2017

Minna no nihongo bài 7


Bài 7 – (だい) ()

文法(ぶんぽう)Ngữ pháp
Luyện tập trợ từ
+ Chỉ phương thức để thực hiện hành động.
(れい)-Ví dụ:
 (わたし)ははしでご(はん)()べます。あなたは(なん)でご(はん)()べますか。
Tớ ăn cơm bằng đũa. Còn bạn ăn cơm bằng gì?
 日本語(にほんご)でレポートを()きます。 
Viết báo cáo bằng tiếng Nhật.

+ Chỉ cách thức biểu thị.
(れい)-Ví dụ:

Tuesday, January 10, 2017

President Obama

I finished 1 of stickers for Obama President. Really admire him and love his smile:)
I'm not artist or designer but i like drawing; and this sticker set is my first drawing human. I'll continue try it. ^^


This is link on Mojilala for my stickers: dashboard.mojilala.com
and in Appstore for imessage:  https://appsto.re/vn/xYjbhb.i

ps: you can see it on Featured of Mojilala:
https://itunes.apple.com/us/app/mojilala-emoji-stickers-from/id1089497832?ls=1&mt=8&_branch_match_id=347380032259894543
Minna no nihongo bài 6


Bài 6 – (だい) 6()

文法(ぶんぽう)Ngữ pháp
 Trợ từ đi kèm với tha động từ
Định nghĩa: Trong tiếng Nhật có 2 loại động từ cơ bản là “Tự động từ” và “Tha động từ”. Ở bài này học về tha động từ. Tha động từ là động từ biểu thị hành động chỉ xảy ra khi có đối tượng tác động lên.
 Mẫu câu:  S N V
Trong đó chủ ngữ S tác động lên danh từ N bằng hành động V. hay nói cách khác hành động V được diễn ra khi đối tượng S tác động lên N.

Thursday, January 5, 2017

Christmas stickers

This is cute stickers for noel by me. (free)
In Mojilala for imessage (full):  https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1188164209?mt=8%3Fmt%3D8


Sunday, December 11, 2016

Minna no nihongo bài 5

Tiếng Nhật sơ cấp (Soạn theo giáo trình Minna no nihongo) by Mèo ú.
Để học tốt bạn cần phải có cuốn "みんなの日本語" mua tại các hiệu sách. Dưới đây là tóm tắt và giải thích bài học theo sách. Bài 1 đến bài 25 nằm trong quyển số 1.

Bài 5 – (だい) 5 ()
文法(ぶんぽう)Ngữ pháp
① Trợ từ (đọc là ), đứng sau danh từ chỉ địa điểm (trường hợp khác sẽ được học sau), dùng trong câu chỉ nơi đến, diễn tả việc đi tới đâu.
★ Các động từ cơ bản và cách phân biệt (tớ sẽ giải thích mỗi ví dụ trong từng phần ở mỗi động từ dưới đây để các bạn có thể hình dung và phân biệt được):
● ()きます: đi
Dùng diễn tả việc người nói đi tới đâu đó. Ví dụ người nói đang ở vị trí A và sẽ đi đến vị trí B nào đó, thì sẽ nói B ()きます